Kurum Swot Analizi

GZFT ANALİZİ

Güçlü ve Zayıf Yönler

 Güçlü yönler üniversite tarafından kontrol edilebilen, üniversitenin amaç ve hedeflerine ulaşırken yararlanabileceği, yüksek değer ürettiği ya da başarılı performans gösterdiği ve paydaşların üniversitenin olumlu içsel özellikleri olarak gördüğü hususlardır.

Fırsat ve Tehditler

 Fırsatlar, üniversitenin kontrolü dışında ortaya çıkan ve üniversite için avantaj sağlaması muhtemel olan etken ya da durumlardır. Tehditler ise üniversitenin kontrolü dışında gerçekleşen ve olumsuz etkilerinin önlenmesi ya da sınırlandırılması gereken unsurlardır.

GZFT analizinde aşağıdaki faktörlerin dikkate alınması gerekir:

 1.  Üniversitenin faaliyet alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler, ekonomik durumdaki değişimler ve eğilimler, uluslararası kuruluşların stratejik değişiklikleri, bölgedeki jeopolitik değişimler vb.
 2. Üst politika belgelerinde yer alan amaçlar ve politikalar ile kurumsal sorumluklar
 3. Diğer üniversitelerin stratejik planlarında yer alan ilgili amaç ve hedefleri
 4. Paydaş analizi sonuçları

GZFT analizinin amacı, güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler arasındaki ilişkileri analiz ederek strateji geliştirme sürecine yön vermektir.

 

Tablo : GZFT Listesi

İç Çevre

Dış Çevre

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Fırsatlar

Tehditler

 • Fakültemizin fiziki imkanlarının genel olarak yeterli olması
 • Programda ders veren ve alanında gerekli yetkinliğe uluslararası tercübeye sahip akademik kadronun varlığı
 • Akademik personel ve idari personelin öğrenci iletişiminin istenilen düzeyde olması.
 • Programımızın fiziki konumu ve teknolojik alt yapı noktasında bilgi kaynaklarına erişimin uygun olması.
 • Ulusal veya uluslararası kongre panel veya çalıştaylara ev sahibi olmamıza imkân sağlayan konferans salonlarına sahip olmamız
 • Toplumsal katkı düzeyinde destek veren STK’larla güçlü iletişimimiz
 • Sınıflarda teknolojik kapasitenin yeterli olması
 • Fakülteye ait kütüphanenin var olması
 • Lisansüstü programların çeşitliliği
 • Disiplinlerarası lisansüstü programlarının açılması
 • Mezunlar Derneği ile mezun iletişim ağının güçlenmesi
 • Uygulama Camisinin bulunması

 

 • Akademik personel başına düşen öğrenci sayısının çok fazla oluşu,
 • Akademik kadro yetersizliğni rağmen İkinci öğretim programının varlığı
 • Ofis, demirbaş ve sarf malzemesi gibi donanımların etkin ve eşit bir şekilde tahsis edilememesi
 • Çalışan ve yüksek performans gösteren öğretim üyelerine ekonomik destek sunulamaması
 • Araştırma projeleri hususunda kısıtlı bir alan ve desteğin olması
 • Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen kariyer organizasyonu sayısının azlığı
 • Uluslararası anlaşmaların yetersiz oluşu.
 • Kurumsal tanıtım stratejilerine yönelik nicelik ve nitelik yönünden çalışmalar
 • Erasmus, Mevlana gibi programların fakültemiz için kullanılamaz hale gelmesi

 

 • Bulunduğumuz bölge balkanlara yakın olması uluslararası öğrencilerinin tercih etmesi
 • Balkan ülkeleriyle işbirliği yapma olanağı
 • Fakültemizin yerleşkesinin konumu
 • Kamu/özel kurum ve kuruluşlar ile güçlü işbirliği,
 • Bünyesinde mezun ettiği öğretim üyelerinin fazlalığıyla kurumsal aidiyetin artmasına fırsat sunması
 • Arapça Dil Merkezinin Olması
 • Arapça eğitimi veren Anadili arapça hocalarının olması
 • Bölümümüz öğretim kadrosunun tecrübe, yetenek ve gelişme arzusunun yeterli olması.
 • Stk ve öğrenci kulüplerinin çeşitliliği
 • Fakültenin mezunlarına, birçok fakülteye kıyasla daha iyi istihdam olanakları sunması ve buna bağlı olarak fakültenin tercih edilme sayısının artırması
 • Formasyon eğitiminin dâhil edilmesi ile birlikte mezunların istihdam edileceği paydaşlara daha donanımlı öğrenciler yetiştirilmesi
 • Fakültenin köklü bir deneyime ve kurumsal kültüre sahip olması
 • Öğrenci-Danışman ilişkisinin güçlü oluşu
 • Öğrenci senatosunun olması ve hızlı karar alma ve haberleşme ağının olması
 • Ders programında yer alan derslerin çokluğu ve öğrenci ders dışı aktivite azlığına
 • İlahiyat Fakültesinin ihtiyaç duyulduğundan fazla sayıda olması dolayısıyla nitelikli öğrenci yetişmesine engel teşkil etmesi
 • Fakültelere sağlanan mali kaynakların yeterli olmaması
 • Mezun öğrenci sayısının giderek artması ve atanma / istihdam sorunun öğrenci motivasyonunu zedelemesi
 • Bölümümüzdeki akademik personellerimizin, bölümümüze ait olan konularda birbirleriyle yaşadıkları fikir ayrılıklarının profesyonel iş hayatlarına yansıtılması
 • Staj sürelerinin kısa olması,
 • Akademik personelin iş yükünde derse girilen haftalık ders yükünün fazlalığı