Kurum İç Değerlendirme Raporu

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR)

 

 

 

15 Temmuz Şehitleri Yerleşkesi, 17100, Çanakkale

 

http://ilahiyat.comu.edu.tr/

 

 

 

02.12.2020

 

 

 

KİDR 3. KURUMUN EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİ SUNAN BİRİMLERİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

1. Misyonu, Vizyonu, Değerleri, Hedefleri, Performans Göstergeleri

Misyon

- İslam İlahiyatı alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde nitelikli eğitim vermek, İslam’ı, temel kaynaklarından hareketle objektif şekilde öğrenen, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip olan ilahiyatçılar yetiştirmek, dini ve ahlaki alanda ülkemizin ve dünyamızın ihtiyaç duyduğu konularda çözümler üretmek, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel, değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeden millî, dinî, ahlâkî ve tarihî değerlerimizi koruyup geliştirmektir.

-  İslam'ın inanç, ibadet, ahlak, tasavvuf alanlarında bilimsel araştırmalar yapan alanında ürettiği bilgi ve değerleri ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşan, klâsik ve çağdaş bilgi ve düşüncelerle donatılmış öğrenciler yetiştirmek, sosyal, kültürel ve kurumsal açılardan İslâm tarihini, bu süreç içinde teşekkül eden sanat, edebiyat ve müzik anlayışlarını ve ürünlerini akademik araştırma konusu yapan ve ilgili alanlarda lisans derslerinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde  Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları alanında lisansüstü eğitim programlarını yürütmek.

Vizyon

-  Milli ve manevi değerler ve aklın ve doğru bilginin ışığında uygulayacağı eğitim öğretim ve akademik programlarıyla kalite değeri yüksek ulusal ve uluslararası platformlarda öncelikli olarak tercih edilen bir eğitim kurumu olmak.

- Kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve bilimsel verilerden  yararlanarak dinî ve toplumsal problemlere çözüm üretebilen, İlâhiyat alanında temel bilgi, zihniyet ve yaklaşıma sahip; hayat boyu öğrenme becerisi sergileyebilen, bilgiyi içselleştirerek kendini geliştirmeye ve erdemli olmaya çaba gösteren, dini mirası özümseyen ve insanlığa yararlı olacak her türlü yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık olmanın gerekliliğine inanan, birikimini insanlığa hizmet için toplumla paylaşabilen ilahiyatçıları yüksek kalitedeki eğitim kadrosu ile yetiştiren kurmsal donanıma sahip olmak.

Değerler:

İlahiyat Fakültesi; kuruluşundan bugüne kadar yaptığı ve gelecekte yapacağı her türlü çalışmada temel değerlerine sahip çıkan bir Fakülte olarak yolunda ilerlemektir.

Bu değerlerimiz;

 • Milli ve manevi değerlere bağlılık,
 • Bilimsellik,
 • Akılcılık,
 • Araştırıcılık,
 • Eğitim ve çevre bilinci,
 • Etik değerlere önem,
 • Örgütsel Bağlılık,
 • Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı,
 • Kurumsallaşma,
 • Öğrenci Odaklılık,
 • İşbirliği,
 • Yenilikçilik

Hedefler:

Mevcut Programlarımızla başta paydaşlarımız Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere toplumumuzun ihtiyaç duyduğu doğru dini bilgi ve beceriye sahip, bilimsel ve teknolojik yeniliklere açık, sorgulayıcı-yaratıcı düşünceyi kullanabilen, kendini ifade edebilen, mükemmele ulaşmayı hedefleyen, medeniyetimizin gönül ve düşünce dünyasına kültürel ve fikrî anlamda katkıda bulunabilecek, kendine verilen görev ve sorumlulukları istenilen kalite ve zamanda yerine getirebilecek, nitelikli insan yetiştirmek üzere eğitim vermektir.

Ön lisans eğitiminden sonra lisans eğitimine dikey geçiş yapabilecek kapasitede öğrenci yetiştirmek ve yetişen bu öğrencileri yüksek lisans ve hatta doktora seviyesine hazır hale getirmektir.

Performans Göstergeleri:

 • Ulusal seminer ve konferans sayısı
 • Yurtiçi destekli proje sayısı
 • Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yapılan makale sayısı
 • Ulusal alan endekslerinde taranan dergilerde yapılan makale sayısı
 • Uluslararası alanda düzenlenen kongrelerde bildiri sayısı
 • Ulusal alanda düzenlenen kongrelerde bildiri sayısı
 • Uluslararası alanda yazılan kitap veya kitap bölümü yazarlığı sayısı
 • Ulusal alanda yazılan kitap veya kitap bölümü yazarlığı sayısı
 • Erasmus, Mevlana, Farabi’den faydalan öğrenci sayısı
 • Oryantasyon eğitim sayısı
 • Ders dışı düzenlenen çalışmalar
 • Alana ilişkin hazırlık ve lisans eğitime geçiş için hazırlık kurs sayısı
 • Kariyer Günleri etkinlik sayısı
 • Paydaşlarla tanışma günleri/ziyaret sayısı
 • Diğer İlahiyat fakülteleri ile nitelikli ilişki sayısı

2. Fiziki Altyapı ve Kurumsal İşleyiş Hakkında Bilgiler

Fiziksel Altyapı:

 1. Eğitim Alanları:

Fonksiyonu

Kapasite

 

Alanı (m²)

 

Derslik(B04)

56

54

Derslik(B05)

56

54

Derslik(B06)

56

54

Derslik(B07)

56

54

Derslik(B09)

84

90

Derslik(B10)

56

54

Derslik(B11)

56

54

Derslik(D04)

56

54

Derslik(D05)

56

54

Derslik(D06)

84

90

Derslik(D07)

56

54

Derslik(D10)

56

54

Derslik(D11)

56

54

Derslik(B104)

56

54

Derslik(B105)

56

54

Derslik(B106)

56

54

Derslik(B107)

56

54

Derslik(B109)

84

90

Derslik(B110)

56

54

Derslik(D104)

56

54

Derslik(D105)

56

54

Derslik(D106)

84

90

Derslik(D107)

56

54

Derslik(D110)

56

54

Derslik(D111)

56

54

Derslik(B203)

50

32

Derslik(B204)

50

32

Derslik(B205)

50

32

Derslik(B208)

40

25

Derslik(B211)

90

84

Derslik(B212)

50

32

Derslik(B213)

50

32

Derslik(B214)

50

32

Derslik(D204)

36

38

Derslik(D205)

36

38

Derslik(D206)

36

38

Derslik(D207)

90

84

Derslik(D208)

36

21

Derslik(D210)

36

 

Derslik(D214)

36

 

 

 1. Akademik Personel Hizmet Alanları:

Fonksiyonu

Sayı

 

Alanı (m²)

 

Çalışma Odası

86

20 m²

Toplam

86

1720 m²

 

 1. İdari Personel Hizmet Alanları:

Fonksiyonu

Sayı

 

Alanı (m²)

 

Çalışma Odası

11

25 m²

Toplam

11

275 m²

 

 1. Ambar ve Arşiv Alanları:

Fonksiyonu

Sayı

 

Alanı (m²)

 

Ambar

1

50 m²

Arşiv

1

40 m²

 

3. Kurumsal İşleyiş:

            İlahiyat Fakültesi 11.07.1992 tarihinde  kurulmuştur. Fakültemiz 15 Temmuz Şehitleri  Yerleşkesinde kendine ait binasında 2015 tarihinden bu yana hizmet vermektedir. Fakültemiz İlahiyat programında lisans eğitimi vermekte ve aktif 3 bölümden oluşan yüksek lisans programlarıyla lisansüstü seviyede dersler vermektedir. Fakültemiz eğitim alanında Türkiye’de var olan, nitelikli din görevlisi ihtiyacını karşılamak ve aynı zamanda yükseköğretimin alanında da nitelikli alanında uzman ilim adamı yetiştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Fakültenin Yönetim organları Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruludur. Fakültemizde şu an aktif 1787 öğrenci bulunmaktadır. Çalışan sayısı  56 akademik personel, 12 idari personel ve 7 yardımcı hizmetler olmak üzere toplam 75’tir.

 4. Kurum/Birim İçi Bölümler

 Fakültemizde ayrık yapıya sahip olmayan üç bölüm yer almaktadır.

 1. Temel İslam Bilimleri Bölümü

 İslam dininin en temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnet’in kurucu fonksiyonunu, bu kaynakların dinî ilimlere temel teşkil etme, norm üretme ve aynı zamanda çok geniş boyutlu bir medeniyet tesis etme hususundaki rolünü araştırmaktır. Bunun yanında Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf gibi temel İslami ilimlere ait zengin bilgi ve kültür mirasından Arapça dilinden istifadeyle genelde dünya üzerindeki tüm insanların, özelde Müslümanların çağdaş dönemde karşılaştıkları teolojik, sosyolojik ve psikolojik sorunlar üzerine araştırmalar yapmak ve bu sorunların çözümüne dair teklifler sunmaktır. 

 1. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İlgi sahası, felsefi düşüncenin gelişimi, İslam ve batı düşüncesindeki farklı felsefi akımlar, İslam ve Batı düşüncesinin etkileşimi, din olgusunun mahiyeti, akıl-vahiy ilişkisi, dinlerin ve farklı inançların ortaya çıkışı, dinin sosyal ve bireysel hayattaki yansımaları, doğru düşünmenin yöntem ve kuralları, din eğitiminin tarihi ve günümüz eğitim sistemindeki yeri olarak özetlenebilecek olan Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesinin temel bölümleri arasında yer alır. Bünyesinde Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Mantık, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Eğitimi ve Felsefe Tarihi Anabilim Dalları yer almaktadır.

 1. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Bu bölüm, yaklaşık on dört asırlık İslâm tarihinin temel konuları ele alınmakta, bu tarih boyunca meydana gelen siyasî, sosyal hadiseler ve kültürel gelişmeler karşılaştırmalı olarak incelenmekte, Türk tarihi ve medeniyeti üzerinde de kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır.  Bu eğitimle öğrenciler Türk-İslâm kültürü çerçevesinde tarihî bakış açısı kazandıkları gibi arşiv belgelerini okuma ve mimarî mirasın özelliklerini ayırt edebilme becerisi, şiir estetiği, edebî dil zenginliği ve musiki zevki elde etme imkânına kavuşmaktadır. Bu bağlamda, İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümünün vizyonu, İslâm tarihi ve medeniyetini bütün yönleri ile ele almak ve bu çerçevede lisans dersleri vermektir. Bünyesinde Türk-İslâm Edebiyatı, Türk-İslam Sanatları Tarihi, İslâm Tarihi, Türk Din Musikisi Anabilim Dalları yer almaktadır.

5. Akreditasyon ve Kalite Güvence Sistemi Çalışmaları

Fakültemizde Akreditasyon çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

İlahiyat Fakültesi’nin Kalite Güvence Politikası aşağıdaki gibidir;

 • İlahiyat Fakültesi, kurum içi ve dışı bütün stratejik ve eylemsel çabalarını, kaliteli eğitim, araştırma ve topluma hizmet üzerine temellendirir.
 • Fakültenin her kademesinde yüksek kalite anlayışı tesis edilmeye çalışılır.
 • Fakültenin bütün birimleri öğrencileri paydaş olarak görür ve faaliyetlerini, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve beklentilerini tatmin etmek için gerçekleştirir.
 • Akademik birimler nitelikli öğretim ve öğrenmeyi gerçekleştirmek, bilimsel gelişmelere katkı sağlamak ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösterir.
 • Eğitim ve AR-GE faaliyetlerinin ulusal/uluslararası gereksinim ve önceliklere göre yürütülmesini, nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesini ve istihdamını, uluslararasılaşma bilincinin ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasını esas alır.
 • Kalite Politikamız, Kalite Yönetim Sisteminin standartlarına uygun olarak dokümante edilmekte ve öz değerlendirme süreçleri ile tüm faaliyetlerimiz belirli aralıklarla gözden geçirilmektedir.
 • Bundan sonraki süreçlerde de politikamız, kalite standartlarının ve mevzuatın gereklerini yerine getirmeyi ve sistemin sürekli iyileştirileceğini taahhüt etmektedir. Bununla birlikte, kurumumuzun stratejik istikameti, şimdi olduğu gibi gelecek yıllarda da iç ve dış paydaşlarımızın beklentileri doğrultusunda oluşturulacak ve eğitim süreçlerimiz iyileştirilerek, gelişimin ve değişimin sürekliliği sağlanacaktır.

İlahiyat Fakültesi Kalite Komisyonu, Yükseköğretim Kalite Yönetmeliği doğrultusunda aşağıdaki öğretim elemanlarından oluşmaktadır:

 

KALİTE GÜVENCESİ ALT KOMİSYONU

Prof. Dr. Nimetullah AKIN

Başkan

Prof. Dr. Şevket YAVUZ

Üye

Prof. Dr. M. Fatih KESLER

Üye

Doç. Dr. Hamit ARBAŞ

Üye

Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bilal TAŞKIN

Üye

 

 

KALİTE GÜVENCESİ TEMSİLCİLERİ

BÖLÜMÜ

ÜNVANI ADI VE SOYADI

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Arş. Gör. Hikmet ŞAVLUK

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Arş. Gör. Ubeydullah İŞLER

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Arş. Gör. Rananur FIRAT

 

6. Üstün ve/veya İyileştirmeye Açık Yönleri

İlahiyat Fakültemizin üstün ve iyileştirmeye açık yönleri şu şekildedir:

A-Üstünlükler

 • Üniversite’nin Çanakkale’nin merkezinde bulunması,
 • Fakültemizin fiziki imkanlarının genel olarak yeterli olması,

• Balıkesir İli’nin Bandırma gibi büyük ilçelerine olan yakınlığımız,   

• Alanında gerekli yetkinliğe sahip akademik kadronun varlığı,

• Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli eser üretme kapasitesine sahip olması,

• Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli proje üretme potansiyeline sahip olması,

• Akademik personelin öğrencilere bilgi aktarımında yeterli formasyona sahip olması,

• Akademik personel öğrenci iletişiminin istenilen düzeyde olması,

• Akademik personel idari personel iletişimimin istenilen düzeyde olması,

• Programımızın fiziki konumu ve teknolojik alt yapı noktasında bilgi kaynaklarına erişimin uygun olması,

• Üniversitemizin ve Şekerpınar yerleşkemizin bölgenin en büyük ve kapsamlı kütüphanelerinden birine sahip olması ve kampüs dışı erişim için öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifre ile online kaynaklara ve veri tabanlarına anında erişim sağlaması,

• Üniversitemizde girişimcilik ve yenilik faaliyeteriyle ilgili gerekli organizasyonların yönetim tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi,

• Yönetime katılımın güçlü olması ve önerilerin dikkate alınması,

 • Bir küçük ve bir büyük olmak üzere iki konferans salonuna sahip olmamız
 • Çanakkalenin en büyük konferans salonu olan İÇDAŞ Konferans Salonu’nun fakültemizin bulunduğu Şekerpınar yerleşkemizde bulunması,

• Her sınıfta beyaz tahta, projeksiyon bulunması,

• Kongre, toplantı, mezuniyet, konser, tiyatro vb. organizasyonlar için il belediyesinin,  yerleşkemizin ve üniversitemiz merkez kampüsünün yeterli fiziki imkanlara sahip olması,

• Öğrencilerin istedikleri konularda öğrenci kulübü kurabilme ve organizasyon yapabilme imkanları,

B- İyileştirmeye açık yönleri

• Kalite, akreditasyon, örgütsel gelişme ve örgütsel değişim süreçlerinin yadırganması, değişime karşı direnç gösterilmesi ve kamuda çalışma alışkanlığı nedeniyle vizyon ve misyonun tüm iç paydaşlar tarafından yeterli düzeyde sahiplenilmemiş olması,

•  Ofis, demirbaş ve sarf malzemesi gibi donanımların etkin ve eşit bir şekilde tahsis edilememesi,

• Buna ek olarak ortaklaşa çalışma ve multidisipliner çalışma eksikliği,

• Buna rağmen çalışan ve performans gösteren akademik personele yeterince ekonomik destek verilmemesi,

• Öğrencilerin konuya ilgisiz kalmalarından dolayı bilimsel ya da sanayi odaklı proje gerçekleştirme ve bunlara öğrencileri dahil etme eksikliği,

• Öğrencilerin yeterince yabancı dil bilmemesi ve bu nedenle Fulbright, Erasmus gibi programlara gerekli özenin gösterilmemiş olması,

• DaVinci, Fulbrigth, Erasmus gibi programlardan günümüze kadar faydalanamamış olması,

• Sosyal bilimlerle ilgili alanlarda gerekli uluslararası temas ve anlaşmaların yeterli düzeyde sağlanamamış olması,

• Kişilik geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile oluşturulan öğrenci kulüplerinin etkin çalışmaması ve kendilerini yenilememeleri,

• Öğrencilere ve akademisyenlere yönelik gezi, kongre, sempozyum katılımlarında öğrenci katılımının azlığı nedeniyle gerçekleştirilememesi,

  • Öğrencilerin İlahiyat Programının sorumluluklarının tam ciddiyetine varamamış olmaları,

 • Şekerpınar yerleşkemizde fakültemize ait olduğu ve Arapça dil sınıfları olarak kullanımı sağlanması gereken sınıflarımızın, İlahiyat programı dışındaki programların kullanıyor olması,
 • İmam Hatip liseleri dışında İlahiyat Programını tercih eden öğrencilerimiz, Arapça, Tefsir vb. derslerde temel olarak kendilerini yetersiz görmeleri ve bununla beraber yaşadıkları motivasyon düşüklüğü,

  •  Öğrencilerin Arapça öğrenme gayretlerinin az olması,       

  • İlahiyat Programı’nın öğrenci kontenjanlarının fazla olmasına bağlı olarak, iş bulma ihtimallerinin giderek azalması.

7. Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)

Fakültemiz Bölümlerinin Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR) aşağıdadır.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Tablo-4 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Programlar (393 Program)

 

Temel İslam Bilimleri

Açıklamalar

1

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

 Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam'ın inanç, ibadet, ahlak, tasavvuf alanlarında bilimsel araştırmalar yapan ve ilgili alanlarda lisans derslerinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunan bir bölümümüzdür. Bunun yanı sıra bu Bölümümüz, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün bir Anabilim Dalı olarak, İslam Bilimleri alanında lisansüstü eğitim programı yürütür. İslam düşüncesinin çeşitli alanlarında sağlıklı dini bilgi eğitim ve öğretimini temel ilke edinen bölümümüzde, Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ile Arap Dili ve Belağatı anabilim dalları bulunmaktadır.

2

Eğitim Dili

 Türkçe

3

Mezun /Aktif Öğrenci Sayıları

 -

4

Öğretim Üyesi Sayıları

 7 Prof. 3 Doç. 16 Dr. Öğr. Üyesi

5

Öğr.Gör., Arş.Gör, Okutman, Uzman Sayıları

 11 Arş Gör. 6 Öğr. Gör.

6

Bir Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı

 70’den fazla

7

Öğrenci, Laboratuvar, Derslik, Atölye, Klinik, Etüd, Bireysel, Tarım, Müze, Sergi vb Alanlar

 15’in üzerinde derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı

8

Araştırma Merkez ve AR-GE Laboratuvarı

 -

9

Tekno Park Faaliyet ve Hizmetleri, Patent Çalışmaları

 -

10

Kamu ve Özel Sektöre Sağlanan Hizmetler

D.İ.B. ve M.E.B. ortaklığıyla vaaz, hutbe ve seminerler gerçekleştirilmektedir.

11

Bölüm Adresli SCI-SCI Expanded Makale Sayısı

  -

12

Bölüm Adresli Ulusal Dergilerdeki Makale Sayısı

500’den fazla

13

Bölüm Adresli Uluslararası Proje Sayısı

 -

14

Bölüm Adresli Ulusal Proje Sayısı

 -

15

Yabancı Öğrenci Kontenjan ve Sayıları

 -

16

İkili İşbirliği Antlaşmaları

 -

17

Ulusal ve Uluslararası Toplantı/Kongre/Çalıştaylar

 -

18

Kurumsal Olarak Aldığı Ödüller

 -

19

Üstün Yanları ve BölümüTanıtan Anahtar Kelimeler (4-6 Adet)

  Kelam, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Arap Dili ve Belağati

20

İyileştirme Bekleyen Yanları

Ders ve öğrenci sayısına oranla yetersiz kalan öğretim üyesi sayısı arttırılmalı, alana dair eserlerin teminiyle kütüphane zenginleştirilmelidir.

21

ECTS, AKTS ve Bologna Çalışmaları

 -

22

Program Akreditasyon Çalışmaları

 -

23

İç ve Dış Paydaşlar ile ilgili Çalışmalar

 -

24

Öğrenciler için Burs, Mesleki Gelişim ve Kariyer, Seminer, Konferans, Etkinlik, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler

 Bölümün hemen her alanıyla ilgili çeşitli zaman dilimlerinde seminer ve konferanslar gerçekleştirilmektedir.

25

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

 Tezli yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

26

Kurumsal Kalite Gelişimi için Öneri ve Beklentiler

 Proje ve seminer, konferans vb. etkinlikler için daha fazla destek verilmeli, Fakülte  kütüphanesi için özellikle alanıyla ilgili temel kitaplar temin edilmelidir.

 

 

 

 

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Tablo-4 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Programlar (393 Program)

 

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Açıklamalar

1

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü; sosyal, kültürel ve kurumsal açılardan İslâm tarihini, bu süreç içinde teşekkül eden sanat, edebiyat ve müzik anlayışlarını ve ürünlerini akademik araştırma konusu yapar, bu alanlarda ön lisans ve lisans dersleri verir. Bu dersler ile öğrencilere tarihsel ve kronolojik bakış açısı yanında edebiyat, sanat ve müzik zevki kazandırmayı amaçlar.

2

Eğitim Dili

Türkçe

3

Mezun /Aktif Öğrenci Sayıları

 

4

Öğretim Üyesi Sayıları

2 Doç. 2 Dr. Öğr. Üyesi

5

Öğr.Gör., Arş.Gör, Okutman, Uzman Sayıları

4 Arş.Gör.

6

Bir Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı

 

7

Öğrenci, Laboratuvar, Derslik, Atölye, Klinik, Etüd, Bireysel, Tarım, Müze, Sergi vb. Alanlar

10’u aşkın derslik, 1 Ebru Atölyesi, 1 Hat Sanatı Atölyesi

8

Araştırma Merkez ve AR-GE Laboratuvarı

-

9

Tekno Park Faaliyet ve Hizmetleri, Patent Çalışmaları

-

10

Kamu ve Özel Sektöre Sağlanan Hizmetler

-

11

Bölüm Adresli SCI-SCI Expanded Makale Sayısı

-

12

Bölüm Adresli Ulusal Dergilerdeki Makale Sayısı

7

13

Bölüm Adresli Uluslararası Proje Sayısı

-

14

Bölüm Adresli Ulusal Proje Sayısı

2

15

Yabancı Öğrenci Kontenjan ve Sayıları

-

16

İkili İşbirliği Antlaşmaları

-

17

Ulusal ve Uluslararası Toplantı/Kongre/Çalıştaylar

12

18

Kurumsal Olarak Aldığı Ödüller

-

19

Üstün Yanları ve Bölümü Tanıtan Anahtar Kelimeler (4-6 Adet)

İslam Tarihi, Sanatları, Edebiyatı, Musikisi

20

İyileştirme Bekleyen Yanları

Öğretim Elemanı sayısının ivedilikle arttırılması, Fakülte kütüphanesinin alana dair eserlerle güçlendirilmesi, öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesi

21

ECTS, AKTS ve Bologna Çalışmaları

Üniversitemiz ile eşzamanlı olarak yürütülmüştür.

22

Program Akreditasyon Çalışmaları

-

23

İç ve Dış Paydaşlar ile ilgili Çalışmalar

-

24

Öğrenciler için Burs, Mesleki Gelişim ve Kariyer, Seminer, Konferans, Etkinlik, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler

Çeşitli zaman dilimlerinde Bölümümüzle ilgili verilen seminer ve konferanslar

25

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

5 öğrenciye lisansüstü eğitim verilmektedir.

26

Kurumsal Kalite Gelişimi için Öneri ve Beklentiler

Öğretim Elemanı ve diğer birimlerdeki eleman ihtiyacının giderilmesi Fakültemizin toplam kalitesini arttıracaktır. Projelere daha fazla ve gerçekçi destek verilmesi gerekmektedir.

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Tablo-4 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Programlar (393 Program)

 

Felsefe ve Din Bilmileri Bölümü (Örnek)

Açıklamalar

1

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Alanında ürettiği bilgi ve değerleri ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşan, klâsik ve çağdaş bilgi ve düşüncelerle donatılmış öğrenciler yetiştiren, bu alanda eğitim görmekten onur duyulan bir bölüm olmaktır.

2

Eğitim Dili

Türkçe

3

Mezun /Aktif Öğrenci Sayıları

 

4

Öğretim Üyesi Sayıları

1 Prof. 2 Doç. 4 Dr. Öğr. Üyesi

5

Öğr.Gör., Arş.Gör, Okutman, Uzman Sayıları

5 Arş. Gör. 1 Öğr. Gör.

6

Bir Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı

 

7

Öğrenci, Laboratuvar, Derslik, Atölye, Klinik, Etüd, Bireysel, Tarım, Müze, Sergi vb Alanlar

 

8

Araştırma Merkez ve AR-GE Laboratuvarı

 

9

Tekno Park Faaliyet ve Hizmetleri, Patent Çalışmaları

 

10

Kamu ve Özel Sektöre Sağlanan Hizmetler

 

11

Bölüm Adresli SCI-SCI Expanded Makale Sayısı

 

12

Bölüm Adresli Ulusal Dergilerdeki Makale Sayısı

 

13

Bölüm Adresli Uluslararası Proje Sayısı

 

14

Bölüm Adresli Ulusal Proje Sayısı

 

15

Yabancı Öğrenci Kontenjan ve Sayıları

 

16

İkili İşbirliği Antlaşmaları

 

17

Ulusal ve Uluslararası Toplantı/Kongre/Çalıştaylar

 

18

Kurumsal Olarak Aldığı Ödüller

 

19

Üstün Yanları ve BölümüTanıtan Anahtar Kelimeler (4-6 Adet)

 

20

İyileştirme Bekleyen Yanları

 

21

ECTS, AKTS ve Bologna Çalışmaları

 

22

Program Akreditasyon Çalışmaları

 

23

İç ve Dış Paydaşlar ile ilgili Çalışmalar

 

24

Öğrenciler için Burs, Mesleki Gelişim ve Kariyer, Seminer, Konferans, Etkinlik, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler

 

25

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

 

26

Kurumsal Kalite Gelişimi için Öneri ve Beklentiler

 

 

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)