Kurum Swot Analizi

Bölümümüzün ve programımızın eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri değişik açılardan incelenerek üniversitenin kuvvetli yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri değerlendirilmiştir. Değerlendirme;

• Eğitim-öğretim,

• Girişimci ve yenilikçi bir araştırma üniversitesi olma vizyonuna katkı,

• Ders içeriklerinin sürekli güncellenmesi, ders planının gerektiğinde güncellenmesi,

• Ders yüklerinin dağılımı,

• Etkin bir kariyer planlamasının yapılandırılması,

• Akademisyenlerin değerlendirilmesi,

• İç ve dış paydaşlarla daha sıkı bir iletişim kurulması,

• Öğrenci/akademisyen iletişimi,

• Mezun ilişkileri,

• Destek birimleri kapsamında yapılmıştır.

          Programın Güçlü Yönleri:

• Üniversite’nin Çanakkale’nin merkezinde bulunması,

• Fakültemizin fiziki imkanlarının genel olarak yeterli olması,

• Balıkesir İli’nin Bandırma gibi büyük ilçelerine olan yakınlığımız,    

• Alanında gerekli yetkinliğe sahip akademik kadronun varlığı,

• Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli eser üretme kapasitesine sahip olması,

• Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli proje üretme potansiyeline sahip olması,

• Akademik personelin öğrencilere bilgi aktarımında yeterli formasyona sahip olması,

• Akademik personel öğrenci iletişiminin istenilen düzeyde olması,

• Akademik personel idari personel iletişimimin istenilen düzeyde olması,

• İdari personel öğrenci iletişimin istenilen düzeyde olması,

• Programımızın fiziki konumu ve teknolojik alt yapı noktasında bilgi kaynaklarına erişimin uygun olması,

• Üniversitemizin ve Şekerpınar yerleşkemizin bölgenin en büyük ve kapsamlı kütüphanelerinden birine sahip olması ve kampüs dışı erişim için öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifre ile online kaynaklara ve veri tabanlarına anında erişim sağlaması,

• Üniversitemizde girişimcilik ve yenilik faaliyeteriyle ilgili gerekli organizasyonların yönetim tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi,

• Yönetime katılımın güçlü olması ve önerilerin dikkate alınması,

• Bir küçük ve bir büyük olmak üzere iki konferans salonuna sahip olmamız

• Çanakkalenin en büyük konferans salonu olan İÇDAŞ Konferans Salonu’nun fakültemizin bulunduğu Şekerpınar yerleşkemizde bulunması,

• Her sınıfta beyaz tahta, projeksiyon bulunması,

• Kongre, toplantı, mezuniyet, konser, tiyatro vb. organizasyonlar için il belediyesinin,  yerleşkemizin ve üniversitemiz merkez kampüsünün yeterli fiziki imkanlara sahip olması,

• Öğrencilerin istedikleri konularda öğrenci kulübü kurabilme ve organizasyon yapabilme imkanları,

          Programın Zayıf Yönleri:

• Kalite, akreditasyon, örgütsel gelişme ve örgütsel değişim süreçlerinin yadırganması, değişime karşı direnç gösterilmesi ve kamuda çalışma alışkanlığı nedeniyle vizyon ve misyonun tüm iç paydaşlar tarafından yeterli düzeyde sahiplenilmemiş olması,

•  Ofis, demirbaş ve sarf malzemesi gibi donanımların etkin ve eşit bir şekilde tahsis edilememesi,

• Akademik personelin genelinde yabancı dil, bilimsel araştırma yöntemleri, istatistik ekonometri konularına yeterince hakim olamama, Stata, EViews, Lirsel, Amos, SPSS gibi programları kullanamama ve yalnız yayın yapamama sorunun olması,

• Buna ek olarak ortaklaşa çalışma ve multidisipliner çalışma eksikliği,

• Buna rağmen çalışan ve performans gösteren akademik personele yeterince ekonomik destek verilmemesi,

• Öğrencilerin konuya ilgisiz kalmalarından dolayı bilimsel ya da sanayi odaklı proje gerçekleştirme ve bunlara öğrencileri dahil etme eksikliği,

• Öğrencilerin yeterince yabancı dil bilmemesi ve bu nedenle Fulbright, Erasmus gibi programlara gerekli özenin gösterilmemiş olması,

• DaVinci, Fulbrigth, Erasmus gibi programlardan günümüze kadar faydalanamamış olması,

• Sosyal bilimlerle ilgili alanlarda gerekli uluslararası temas ve anlaşmaların yeterli düzeyde sağlanamamış olması,

• Kişilik geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile oluşturulan öğrenci kulüplerinin etkin çalışmaması ve kendilerini yenilememeleri,

• Öğrencilere ve akademisyenlere yönelik gezi, kongre, sempozyum katılımlarında öğrenci katılımının azlığı nedeniyle gerçekleştirilememesi,

• Öğrencilerin İlahiyat Programının sorumluluklarının tam ciddiyetine varamamış olmaları,

• Şekerpınar yerleşkemizde fakültemize ait olduğu ve Arapça dil sınıfları olarak kullanımı sağlanması gereken sınıflarımızın, İlahiyat programı dışındaki programların kullanıyor olması,

• İmam Hatip liseleri dışında İlahiyat Programını tercih eden öğrencilerimiz, Arapça, Tefsir vb. derslerde temel olarak kendilerini yetersiz görmeleri ve bununla beraber yaşadıkları motivasyon düşüklüğü,

•  Öğrencilerin Arapça öğrenme gayretlerinin az olması,       

• İlahiyat Programı’nın öğrenci kontenjanlarının fazla olmasına bağlı olarak, iş bulma ihtimallerinin giderek azalması.

          Fırsatlar:

• Yeni yasal düzenlemeler,

• Öğretim planının yeni güncellenmiş olması,

• 2023 yılında tamamlanması planlanan boğaz köprüsü sayesinde mevcut ulaşım ağının gelişmesi,

• Diğer illere ve büyükşehirlere kıyasla bulunduğumuz İl’in küçük olmasına rağmen kapsamlı ve büyük bir fakülte oluşumuz,

• Programımız öğretim elemanlarının güncel mevzuata hakim olması,

• Programımız öğretim kadrosunun alanlarında yeterli bilgi ve donanıma sahip olması nedeniyle ulusal ve uluslararası akademik çevrede tanınmaları,

• Aktif öğretim elemanlarına sahip olunması,

• İlahiyat Programımızın, yönetime katılımı sağlayan, paylaşımcı, eleştiri ve yeniliklere açık her konuda çalışanına ve kuruma destek olmaya çalışan idari bir yapıya sahip olunması,

 • Aktif idari personele sahip olunması,

 • Ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilecek nitelikte yeterli akademik personele sahip olunması,

  • Bölümümüz öğretim kadrosunun tecrübe, yetenek ve gelişme arzusunun yeterli olması.

          Tehditler:

• Yabancı dil ve bilimsel hazırlık sınıflarının olmayışı,

• Akademik personelin kaygılarının bilimsel çalışma trendine olumsuz etki yapması,

• Yardımcı akademik personel sayısının optimal seviyeden düşük olması,

• DGS sınavıyla geçiş sebebiyle öğrenci kalitesi düşüklüğü ve öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle eğitim kalitesinin düşmesi,

• Öğrencilerin genelinin bilgisayar, Microsoft Office ve SPSS gibi programlara hakimiyetlerinin ve ilgilerinin çok zayıf olması,

• Bölümümüzdeki akademik personellerimizin, bölümümüze ait olan konularda birbirleriyle yaşadıkları fikir ayrılıklarının profesyonel iş hayatlarına yansıtılması,

• Son sene fakültemizin öğrencilerinin KPSS gibi sınavlara ağırlık vermesi neticesinde derslere olan ilginin azalması,

• Öğrencilere akademik yayın yapabilme becerilerinin kazandırılması ve teşvik edilimlerinin yetersiz kalması,

• Öğrencilerin liseden gelen alışkanlıklarını devam ettirmeleri, ders geçmek amaçlı ezbere eğitime öğretim elemanlarını yöneltmeye çalışmaları,

•  Öğrencilerin derslerde ses kaydı alması, kitap, defter, ders notu olmadan derse gelmesi, sınavlara  kimliksiz, kalemsiz, silgisiz katılmaya çalışmaları ve bu gibi sorumsuz davranışlarının süreklilik arz etmesi,

• Yukarıda bahsedilen konularda program danışmanı dışında öğrencilere psikolojik danışmanlık veya mentorluk yapabilecek bir departmanın olmayışı,

          Sorunlara Çözüm Önerileri Getirilmesi ve Uygun Stratejilerin Geliştirilmesi:        

 2018 yılında tasarlanan ve 2019 yılında iç paydaşlara uygulanan ve yanıt ağırlıkları verilmiş stratejik plan değerlendirme anketimiz kanıt kısmında gösterildiği gibidir. Anket sonuçlarına göre programımızda; girişimcilik ve inovasyon üzerine verilecek eğitimler, program mezunlarıyla geliştirilen ilişkiler, eğitim-öğretim planı hazırlanırken öğrencilerin verdiği katkılar, öğrenci değişim programları gibi konulara daha fazla eğilmesi gerektiği görülmektedir. Bunun yanı sıra akademik faaliyetler, oryantasyon eğitimleri, dış paydaşlarla yapılan etkinlikler konularında başarılı olunduğu görülmektedir. 2019 yılı Kurum içi Değerlendirme Raporunda Stratejik Plan Değerlendirme Anketi çıktılarına göre değerlendirmeler yapma imkanı sağlamıştır. 2020 yılı itibariyle üniversitemizin yeni or değerlendirme raporunun hazırlanmasında kullanılacak anketlere ilişkin hazırlanan taslaklar göz önüne alınarak 2020 yılında paydaşlara yönelik uygulanacak anketler şekillendirilip 2021 yılı kurum içi değerlendirme raporunda sunulacaktır. Bu kapsamda programımızın yaptığı SWOT analizleri neticesinde de değerlendirilen zayıf/kuvvetli yönleri, önündeki fırsatlar/tehditler dikkate alınarak üniversitemizin uyguladığı stratejilere uyumlu hale getirilecek biçimde değerlendirilmiştir. Bu stratejiler kapsamında yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve stratejilerin devam edip etmemesi konusunda bir karar oluşturulmuştur. Yukarıda bahsedilen nedenler çalışan ve öğrenci performansını direkt ya da endirekt olarak etkileyebileceğinden çalışan ve öğrenci memnuniyetinin çok az da olsa düşük olduğu ve İlahiyat Programımızın yukarıda belirtilen nedenlerle merkezi sınav sonuçlarına göre tercih edilirliğinin stabil kaldığı düşünülmektedir. Bu kapsamda uygulanması düşünülen temel çözüm önerileri ve stratejiler kısaca aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

      İlahiyat Fakültesi Stratejik Eylem Planı (2018-2022)

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Stratejiler

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 1

 

Üniversitemizin veİlahiyat Fakültemizin Kurumsal Kültürünü Geliştirmeye Yönelik Katkı Sağlamak

Stratejik Hedef 1.1. Mezunlarla iletişimi daha güçlü ve etkin hale getirmek

Strateji 1.1.1. Mezun iletişim birimini daha aktif çalışır hale getirmek.

Stratejik Hedef 1.2. Akademik ve idari personel bağlılığını ve öğrenci etkileşimini arttırmak.

Strateji 1.2.1. Politika ve stratejilere çalışanların katılımını sağlamak.

Stratejik Hedef 1.3. Sosyal olanakların artırılması, çalışanların sorumluluk almalarının ve yönetime katılımının sağlanması.

Strateji 1.3.1. Çalışanlar ve birimler arasında güven kültürü geliştirmek ve işbirliği oluşturmak.

Strateji 1.3.2. Çalışanların ödüllendirimesi, rekabet ortamı yartıılması ve iş tatminini arttırması.

Strateji 1.3.3. Etik kodların oluşturulması ve yaygınlaştırılması

Strateji 1.3.4. Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesine olanak tanıyan örgütsel kültürün oluşturulması.

 

 

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 2

 

Üniversitemizin Yenilikçi Üniversite Olmasına Katkı Sağlamak

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 2.1. İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması

 

Strateji 2.1.1. Araştırmacılara uluslararası rekabet yeteneği kazandıracak eğitim programlan geliştirmek

Strateji 2.1.2. Araştırmacılara yönelik (araştırma yöntemleri, araştırma etiği, yabancı dil becerileri vb.) oryantasyon programları geliştirmek

Strateji 2.1.3. Uluslararası ikili/çoklu anlaşmalar yapmak

Strateji 2.1.4. Öğretim elemanlarının en az üç ay yurt dışı araştırma deneyimi kazanmasına yönelik özendirici düzenlemeler yapmak

Strateji 2.1.5. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kongrelere katılımını teşvik etmek

 

 

Stratejik Hedef 2.2. Araştırma ve yenilikçilik ile ilgili fiziksel ve operasyonel altyapının geliştirilmesi

 

Strateji 2.2.1. Şekerpınar Yerleşkesindeki kütüphanenin basılı ve dijital olanakları ile açık erişim kapasitesini geliştirmek.

Strateji 2.2.2. Araştırmalara yönelik ortak kullanılan paket programların alımını gerçekleştirmek

Strateji 2.2.3. Araştırma teşvik sistemini etkinleştirerek teşvik yönergesi kapsamını güncellemek ve yayınlamak

Stratejik Hedef 2.3. Katma değer yaratan bilimsel ve yenilikçi (inovatif) çıktıların artırılması

Strateji 2.3.1. Kurum dışı destek programlarına başvuruyu teşvik etmek

Strateji 2.3.2. Proje yazma eğitimi organize etmek

.

 

STRATEJİK AMAÇ 3

 

Üniversitemizin ve İlahiyat Fakültemizin Eğitim ve Öğretim Kalitesini Artırmaya Yönelik Katkı Sağlamak

 

Stratejik Hedef 3.1. Nitelikli ve kendini iyi ifade edebilen meslek mensupları yetiştirmek

 

Strateji 3.1.1.Öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek için çalışmalar yapılması.

Strateji 3.1.2. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili vb. önemli konularda öğrencilere daha etkin ve sık biçimde sunum yapılması..

Strateji 3.1.3. İnternet uygulamalı eğitim ve sanal gerçeklik faaliyetleri.

Strateji 3.1.4.Öğrencileirin daha çok araştırmaya ve uygulamalaya teşvik edilmesi.

Strateji 3.1.5.Öğretim elemanlarının yeni gelişmeleri takip etmeleri ve kendilerini sürekli yenilemelerinin sağlanmasının teşvik edilemesi gerektiği takdirde rekabet ortamı yaratılarak ödül gibi teşvik edici yöntemler kullanılması.

 

 

Stareteji 3.1.7. Nitelikli öğrencilere ulaşmak için lise tanıtımlarının yapılması

Strateji 3.1.8. Eğitim programlarının akreditasyonunu sağlamak

Strateji 3.1.9. Güncel beklenti ve gereksinimlere uygun olarak, yeni eğitim programları ve yeni dersler geliştirmek

Strateji 3.1.10. Ulusal değişim programlarının etkinliğini artırmak

Strateji 3.1.11. Uluslararası değişim programlarının etkinliğini artırmak

Strateji 3.1.12. Engellilere yönelik eğitim öğretim desteklerini geliştirmek

Strateji 3.1.13. Öğretim elemanı ve öğretincilerin sürekli biçimde öğrenme kapasitelerini arttırıcı etkinliklerde bulunmasını sağlamak.

 

STRATEJİK AMAÇ 4

 

Üniversitemizin ve İlahiyat Fakültemizin Çevre ve Paydaşlarıyla  Etkileşimini Artırmaya Yönelik Katkı Sunmak

Stratejik Hedef 4.1.Üniversite Kamu kurumlarıyla işbirliğinin arttılması.

Strateji 4.1.1. Mezun iletişim birimini daha aktif çalışır hale getirmek.

Strateji 4.1.2.Öğretim elemanlarının Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Başkanlığı gibi Kamu kurumları ile ileitişim kurmalarını karşılıklı etkileşim kurarak danışmanlık vermelerini teşvik etmek.

Strateji 4.1.3. Öğretim elemanlarının güncel mevzuatı devamlı takip ederek kendilerini sürekli yenilemelerini teşvik etmek.

Strateji 4.1.4. Kamu kurumlarına, kendi ilgi alanlarına yönelik konferans, panel ve seminerler düzenlenerek ilişkilerin sürekliliğinin sağlanması

 

Strateji 4.1.5. Ulusal ve uluslararası çalışmalara ve personel değişimine önem verilerek gerekli anlaşmaların daha falz yapılması.

 

STRATEJİK AMAÇ 5

 

Üniversitemizin ve İlahiyat Fakültemizin  Bilimsel Etkinliğinin ve Akademik Yayın Etkinliğinin Arttırılmasına Katkı Sunmak

 

Stratejik Hedef 5.1.Bilimsel proje, ve yayın-araştırma etkinliklerinin niteliği, kalite ve sayısının artırması.

Strateji 5.1.1. İstatistik ve yabancı dil eğitimi vb konulara eğitim verilmesi.

Strateji 5.1.2. Proje yazma eğitimi verilmesi ve projelerin teşvik edilmesi.

Strateji 5.1.3. Disiplinlerarası çalışmanın teşvik edilmesi.

Strateji 5.1.4.Bilimsel araştırmaya yönelik gruplar oluşturulup, grup çalışmaları düzenlenerek motivasyonun sağlanması

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 6

 

Üniversitemizin ve İlahiyat Fakültemizin Finansal Kaynaklarını Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yapmak

 

Stratejik Hedef 6.1. Mali kaynakları etkin biçimde kullanmak ve arttırmak.

Strateji 6.1.1. Okulumuza aktarılacak kaynakların artılması için gerekli projeleri gerçekleştirmek

Strateji 6.1.2. Fakültemiz tarafınca çevremizdeki Kamu kuruluşlarının desteklerinin sağlayabileceği programlar düzenleyerek akademik faaliyetlerin arttırılması,

Strateji 6.1.3. Fakültemizin finansal açıdan yetersiz kalabildiği akademik faaliyetlerde aktif olabilmesi için çevredeki Kamu kurumları, STK’lar ile ilişkilerini artırarak bu kuruluşların finansal desteğinin sağlanması.

 

Somut Verilere Dayalı Sürekli İyileştirme Çalışmaları

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Programı’nda önceki yıllarda program geliştirme önerileri tüm bölüm öğretim elemanlarını kapsayan genişletilmiş toplantılarda ele alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu güncelemeler ise 2018 yılında en kapsamlı biçimde yerine getirilmiştir. İyileştirme Süreci, Toplam Kalite Yönetiminin Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKÖ) döngüsünü esas almaktadır. Süreç iki ana çevrimden oluşmaktadır.

           Uzun Dönemli Çevrim, beş yıl aralıklarla tekrarlanmakta ve Eğitim Amaçları, Program Çıktıları ve Taslak Ders Planı oluşturulmaktadır. Bu çevrimdeki işler temel olarak organize edilen çeşitli toplantılar aracılığıyla görülmektedir. Toplantılara bölüm öğretim elemanlarının yanı sıra Ölçüt 2’deki kanıtların ekinde İlahiyat Fakültemizde bulunan Danışma Kurulu üyeleri de katılmaktadır. Toplantı öncesinde katılımcılarına karar vermelerinde yardımcı olarak aşağıdaki belge ve dokümanlar veri kaynağı olarak sunulmaktadır:

    i) Üniversite, Bölüm ve Program Stratejik Planları, Eğitim Amaçları ve Program Çıktılarının Özgörevlerle uyumluluğunu sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

   ii) Çeşitli yurt içi ve yurt dışı üniversite ders planları, önerilen ders planının güncellik ve geçerliliğinin sorgulanması amacıyla kullanılmaktadır.

     iii) Bir önceki toplantı kararları değişen katılımcılarına bilgi aktarmak amacıyla kullanılmaktadır.

     iv) Bir önceki toplantıdan sonra yapılmış olan Mezun Anketi ve İşveren Anketi değerlendirme sonuçları Eğitim Amaçlarına ulaşma düzeyini ölçmek amacıyla; Mezun Durumundaki Öğrenci Anketi, Program Çıktılarına ulaşma düzeyini yorumlamak amacıyla kullanılmaktadır.

    v) Bir önceki toplantıdan sonra hazırlanmış olan yıllık Faaliyet Raporları, İç Kontrol Raporları, bölümün eğitim-öğretim, araştırma, proje, yayın vb. konulardaki performansı hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılmaktadır.

  Toplantılarda oluşturulan Taslak Ders Planı ve tartışmalar dikkate alınarak bölümde gerçekleştirilen bir dizi kontroller sonucu ders planı son haline getirilmekte, ders içerikleri hazırlanmakta ve onay süreci gerçekleştirilmektedir. Bu aşamadaki kontrol işlemi planda yer alan derslerin Program Çıktılarına ne ölçüde katkı yaptığını belirten Ders Değerlendirme Tabloları Ölçüt 2.’ye uygun biçimde yapılmaktadır. Yukarıda tanımlanan Planlama aşamasının ardından onaylanan ders planı gerekli koordinatörlüklerden geçtikten sonra senatoya sunulmakta ve kabul edildiği takdirde uygulamaya alınmaktadır. Ayrıca beş yıllık sürenin tamamlanması veya stratejik bir karar nedeniyle değişiklik ihtiyacı olup olmadığı Kontrol edilmekte ve bu koşullardan biri gerçekleştiğinde çevrim başa dönerek yeniden Planlama süreci yeniden başlatılmaktadır. Bu çevrimdeki Önlem Alma aşaması büyük oranda Çalıştay aracılığıyla gerçekleştirildiğinden Planlama aşaması ile çakışmaktadır.

          Kısa Dönemli Çevrimde ise her yarıyıl sonu ders planındaki her ders, için hazırlanan Ders Dosyalarındaki bilgiler ve öğrenciler tarafından cevaplanan Ders Değerlendirme Anketlerinin değerlendirme sonuçları kullanılarak gözden geçirilmektedir (Kontrol Et). Ders Dosyalarında amaç, içerik, değerlendirme ölçütleri, Ders Başarı Listesi ve dersin Öğrenim Çıktıları ile Program Çıktıları arasındaki ilişkiyi gösteren tablo yer almaktadır. Bu işlem, programda ders veren tüm öğretim elemanlarının katıldığı genişletilmiş toplantılarda gerçekleştirilmektedir. Her öğretim elemanı tüm derslere ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra kendisiyle ilgili sonuçları da görebilmekte ve özdeğerlendirmede bulunabilmektedir.

 Bu iki temel çevrimin dışında tüm iç ve dış paydaşlardan gelebilecek iyileştirme önerileri dikkate alınmakta ve gerekli kurullarda tartışılarak uygulanabilir bulunması durumunda hayata geçirilmektedir. Sürekli iyileştirme sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla İlahiyat Fakültemizde bir öneri kutusu da oluşturulmuştur. Ayrıca yukarıdaki bölümde de kapsamlı olarak aktarıldığı gibi sürekli iyileştirmeye yönelik verilerimiz iç paydaş komisyonu üyeleriyle birlikte yılda bir kez yapılan toplantı,  dış paydaşlarla yapılan yılda bir kez toplantı, yılda bir kez yapılan iç paydaş anketi, yılda bir kez yapılan dış paydaş anketi,  yılda bir kez yapılan yeni mezun anketi, yılda iki kez yapılan öğrenci ders değerlendirme anketi, yılda iki kez derslerde öğrencilerin başarı durumlarının yapılan öğretim üyesi ders değerlendirme formu ile değerlendirilmesi, eğitim-öğretim ve staj komisyonlarıyla toplantılar, akademik kurul toplantıları, birim yöneticiliğinin organize ettiği tüm toplantılar ile İlahiyat Fakültemizin toplantılarına katılım, stratejik plan ve iç kontrol raporu oluşturma komisyonları, faaliyet raporları, görev tanımları, iş akış şemalarından ve bunların sitemli bir biçimde güncellenmesinden elde edilmektedir. Ayrıca performans gösterleri, bölüm değerlendirme anketleri yılda bir güncellenmektedir. Bunlara ek olarak 5 yılda bir stratejik plan anketleri yapılmaktadır.

 Bu kapsamda programımız, gelişimini kalite bilincine dayalı olarak sürdürmeyi asıl hedef olarak önüne koymuştur. Bu kapsamda 2016, 2018, 2019 yıllarında köklü güncellemelere gidilmiştir. Ayrıca mevcut stratejik planımızda kurum, birim ve bölüm stratejik planlarına uygun biçimde verilere dayalı olarak oluşturulmuş stratejik hedeflerimiz de bulunmaktadır. Bunlar da aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Kurum, Birim ve Bölüm Stratejik Planları Kapsamında Veriye Dayalı Oluşturulan Program Stratejileri

Strateji 1: Bilimsel, girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmak ve öğretim üyesi sayısının arttırılması.

Strateji 2: Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmak, diğer İlahiyat Fakülteleriyle daha rekabetçi bir program için yenilikçi bir öğretim planı geliştirmek, akademik yayın ve proje sayısının arttırılmasına yönelik ortak çalışmalar yapılmak.

Strateji 3: Tüm paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yeni faaliyetler geliştirmek.

Strateji 4: Bologna girişlerinin her dönem dersi veren ilgili öğretim elemanları tarafından güncellenmesinin sağlanması. Öğretim elemanlarının araştırma yöntem ve teknikleri ile istatistik konularında kendilerini yenilemeleri bu konularda gerekli hizmet içi eğitimlerin alınması.

Strateji 5: Eğitimin kalitesinin yükselmesi ve öğrencilerimizin eğitimden daha fazla istifade edebilmeleri için akademik personelin kendi uzmanlık alanında ders vermesi sağlanarak adaletli bir ders paylaşımı yapılmalıdır.

Strateji 6: Proje yazma, ortaklaşa çalışma, multidisipliner çalışma, holistik bakış açısı, eğiticinin eğitimi, mobing ve empati konularında gerektiği ölçüde hizmet içi eğitimlerin alınarak kurumsal bağlılığın ortak amaca hizmet eden faaliyetler ve etkinliklerle güçlendirilerek kurumsal vizyonun sahiplenilmesi.

Strateji 7: Öğretim elemanlarının derse girmeden önce öğrenciyi bilgilendirmesine özen gösterilmesi.

Strateji 8: Öğretim üyesi öğretim elemanının uyumlu çalışabilmesi için etkin iletişim tekniklerinin kullanılması.

Strateji 9: Şekerpınar yerleşkesinde bulunan kütüphanenin de güçlendirilmesi için destek sağlanması.

Strateji 10: Uluslararası yayınların daha yoğun desteklenmesi için çaba sarf edilmesi.

Strateji 11: Öğretim elemanlarının derslerinin sabit hale getirilmesi.

Strateji 12: Demirbaş ve sarf malzeme konusunda çalışanlara yapılan katkının arttırılması.

Strateji 13: Üniversite Kamu kurumları, STK’lar ile iş birliği protokolleri yapılması için çalışmalar yapılarak gerekli bağlantıların kurulması.

Strateji 14 Plan ve projelerin herkesçe sahiplenilerek sorumlulukların paylaşılması ve sorumluluk almayan öğrenci ve öğretim elemanlarının sürece dahil edilmesi.

Strateji 15: Öğretim elemanlarının ders anlatım tekniklerini geliştirerek uygulamaya ağırlık verilmesi.

Strateji 16: Rakip programlarla gereken karşılaştırmaların yapılması ve varsa yeni önerilerin getirilmesi.

Strateji 17: İnternet Destekli Öğretimin ve sanal gerçeklik uygulamalarının desteklenmesi.

Strateji 18: Bölgesel seminer, kongre ve sempozyumlarda öncü İlahiyat Fakülteleri arasında yer almak için çalışmaların gerçekleştirilmesi.

Strateji 19: Öğrencilerin, gezi, kongre vb. etkinliklere katılımın daha fazla teşvik edilerek piyasa uygulamalı eğitimin desteklenmesi.

Strateji 20: Öğrencilere ve akademik personele yabancı dil öğreniminde gerekli kolaylığın sağlanması. Öğrenciler ve akademik personel için Fulbright, Erasmus, Sokrates, Da Vinci Farabi, programları gibi değişim programları ile desteklenerek bu hususta gerekli imlanların sağlanması.

Strateji 21: Üniversitemiz mezunları ile ilişkileri biriminin aktif çalışarak İlahiyat Fakültemize çeşitli kaynaklar sunmasının teşvik edilmesi.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)