Stratejik Eylem Planı

   İlahiyat Fakültesi Stratejik Eylem Planı (2018-2022)

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Stratejiler

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 1

 

Üniversitemizin veİlahiyat Fakültemizin Kurumsal Kültürünü Geliştirmeye Yönelik Katkı Sağlamak

Stratejik Hedef 1.1. Mezunlarla iletişimi daha güçlü ve etkin hale getirmek

Strateji 1.1.1. Mezun iletişim birimini daha aktif çalışır hale getirmek.

Stratejik Hedef 1.2. Akademik ve idari personel bağlılığını ve öğrenci etkileşimini arttırmak.

Strateji 1.2.1. Politika ve stratejilere çalışanların katılımını sağlamak.

Stratejik Hedef 1.3. Sosyal olanakların artırılması, çalışanların sorumluluk almalarının ve yönetime katılımının sağlanması.

Strateji 1.3.1. Çalışanlar ve birimler arasında güven kültürü geliştirmek ve işbirliği oluşturmak.

Strateji 1.3.2. Çalışanların ödüllendirimesi, rekabet ortamı yartıılması ve iş tatminini arttırması.

Strateji 1.3.3. Etik kodların oluşturulması ve yaygınlaştırılması

Strateji 1.3.4. Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesine olanak tanıyan örgütsel kültürün oluşturulması.

 

 

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 2

 

Üniversitemizin Yenilikçi Üniversite Olmasına Katkı Sağlamak

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 2.1. İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması

 

Strateji 2.1.1. Araştırmacılara uluslararası rekabet yeteneği kazandıracak eğitim programlan geliştirmek

Strateji 2.1.2. Araştırmacılara yönelik (araştırma yöntemleri, araştırma etiği, yabancı dil becerileri vb.) oryantasyon programları geliştirmek

Strateji 2.1.3. Uluslararası ikili/çoklu anlaşmalar yapmak

Strateji 2.1.4. Öğretim elemanlarının en az üç ay yurt dışı araştırma deneyimi kazanmasına yönelik özendirici düzenlemeler yapmak

Strateji 2.1.5. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kongrelere katılımını teşvik etmek

 

 

Stratejik Hedef 2.2. Araştırma ve yenilikçilik ile ilgili fiziksel ve operasyonel altyapının geliştirilmesi

 

Strateji 2.2.1. Şekerpınar Yerleşkesindeki kütüphanenin basılı ve dijital olanakları ile açık erişim kapasitesini geliştirmek.

Strateji 2.2.2. Araştırmalara yönelik ortak kullanılan paket programların alımını gerçekleştirmek

Strateji 2.2.3. Araştırma teşvik sistemini etkinleştirerek teşvik yönergesi kapsamını güncellemek ve yayınlamak

Stratejik Hedef 2.3. Katma değer yaratan bilimsel ve yenilikçi (inovatif) çıktıların artırılması

Strateji 2.3.1. Kurum dışı destek programlarına başvuruyu teşvik etmek

Strateji 2.3.2. Proje yazma eğitimi organize etmek

.

 

STRATEJİK AMAÇ 3

 

Üniversitemizin ve İlahiyat Fakültemizin Eğitim ve Öğretim Kalitesini Artırmaya Yönelik Katkı Sağlamak

 

Stratejik Hedef 3.1. Nitelikli ve kendini iyi ifade edebilen meslek mensupları yetiştirmek

 

Strateji 3.1.1.Öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek için çalışmalar yapılması.

Strateji 3.1.2. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili vb. önemli konularda öğrencilere daha etkin ve sık biçimde sunum yapılması..

Strateji 3.1.3. İnternet uygulamalı eğitim ve sanal gerçeklik faaliyetleri.

Strateji 3.1.4.Öğrencileirin daha çok araştırmaya ve uygulamalaya teşvik edilmesi.

Strateji 3.1.5.Öğretim elemanlarının yeni gelişmeleri takip etmeleri ve kendilerini sürekli yenilemelerinin sağlanmasının teşvik edilemesi gerektiği takdirde rekabet ortamı yaratılarak ödül gibi teşvik edici yöntemler kullanılması.

 

 

Stareteji 3.1.7. Nitelikli öğrencilere ulaşmak için lise tanıtımlarının yapılması

Strateji 3.1.8. Eğitim programlarının akreditasyonunu sağlamak

Strateji 3.1.9. Güncel beklenti ve gereksinimlere uygun olarak, yeni eğitim programları ve yeni dersler geliştirmek

Strateji 3.1.10. Ulusal değişim programlarının etkinliğini artırmak

Strateji 3.1.11. Uluslararası değişim programlarının etkinliğini artırmak

Strateji 3.1.12. Engellilere yönelik eğitim öğretim desteklerini geliştirmek

Strateji 3.1.13. Öğretim elemanı ve öğretincilerin sürekli biçimde öğrenme kapasitelerini arttırıcı etkinliklerde bulunmasını sağlamak.

 

STRATEJİK AMAÇ 4

 

Üniversitemizin ve İlahiyat Fakültemizin Çevre ve Paydaşlarıyla  Etkileşimini Artırmaya Yönelik Katkı Sunmak

Stratejik Hedef 4.1.Üniversite Kamu kurumlarıyla işbirliğinin arttılması.

Strateji 4.1.1. Mezun iletişim birimini daha aktif çalışır hale getirmek.

Strateji 4.1.2.Öğretim elemanlarının Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Başkanlığı gibi Kamu kurumları ile ileitişim kurmalarını karşılıklı etkileşim kurarak danışmanlık vermelerini teşvik etmek.

Strateji 4.1.3. Öğretim elemanlarının güncel mevzuatı devamlı takip ederek kendilerini sürekli yenilemelerini teşvik etmek.

Strateji 4.1.4. Kamu kurumlarına, kendi ilgi alanlarına yönelik konferans, panel ve seminerler düzenlenerek ilişkilerin sürekliliğinin sağlanması

 

Strateji 4.1.5. Ulusal ve uluslararası çalışmalara ve personel değişimine önem verilerek gerekli anlaşmaların daha falz yapılması.

 

STRATEJİK AMAÇ 5

 

Üniversitemizin ve İlahiyat Fakültemizin  Bilimsel Etkinliğinin ve Akademik Yayın Etkinliğinin Arttırılmasına Katkı Sunmak

 

Stratejik Hedef 5.1.Bilimsel proje, ve yayın-araştırma etkinliklerinin niteliği, kalite ve sayısının artırması.

Strateji 5.1.1. İstatistik ve yabancı dil eğitimi vb konulara eğitim verilmesi.

Strateji 5.1.2. Proje yazma eğitimi verilmesi ve projelerin teşvik edilmesi.

Strateji 5.1.3. Disiplinlerarası çalışmanın teşvik edilmesi.

Strateji 5.1.4.Bilimsel araştırmaya yönelik gruplar oluşturulup, grup çalışmaları düzenlenerek motivasyonun sağlanması

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 6

 

Üniversitemizin ve İlahiyat Fakültemizin Finansal Kaynaklarını Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yapmak

 

Stratejik Hedef 6.1. Mali kaynakları etkin biçimde kullanmak ve arttırmak.

Strateji 6.1.1. Okulumuza aktarılacak kaynakların artılması için gerekli projeleri gerçekleştirmek

Strateji 6.1.2. Fakültemiz tarafınca çevremizdeki Kamu kuruluşlarının desteklerinin sağlayabileceği programlar düzenleyerek akademik faaliyetlerin arttırılması,

Strateji 6.1.3. Fakültemizin finansal açıdan yetersiz kalabildiği akademik faaliyetlerde aktif olabilmesi için çevredeki Kamu kurumları, STK’lar ile ilişkilerini artırarak bu kuruluşların finansal desteğinin sağlanması.

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)